Contact

Gezonde en betrokken medewerkers

 

Groei aantal medewerkers

In 2018 groeide ons vaste medewerkersbestand met 9% van 389 naar 423 medewerkers. In Gorinchem werken 220 medewerkers, in Nijkerk 85, in Scharsterbrug 81 en in Barneveld 37. Eind 2018 waren medewerkers gemiddeld 9 jaar in dienst. 20% van onze medewerkers  is vrouw. Van de vrouwen werkt 52% parttime en heeft 64% een vast contract. Van de mannen werkt 6% parttime en heeft 86% een vast contract. Met ingang van 1 januari 2018 volgen we voor alle productielocaties de Zuivel cao. Naast de Zuivel cao hanteren wij vanaf 1 januari 2018 de Arbeids Voorwaarden Regeling van Vreugdenhil (de AVR). 70% van de medewerkers valt onder de zuivel-cao. 30% van de medewerkers valt onder de AVR. Sinds 2016 zijn onze productielocaties in Gorinchem en Scharsterbrug gecertificeerd volgens SMETA pillar 4, een onafhankelijke, internationaal erkende norm voor arbeidsomstandigheden.

Ongelukken met verzuim

Ondanks dat er in 2018 meer aandacht is geweest voor veiligheid, waren er in 2018 te veel ongevallen met verzuim. In totaal waren het er 16, waarbij het aantal dagen verzuim varieerde van één tot een aantal dagen. Positief is dat het aantal ongevallen in de tweede helft van het jaar daalde (van 10 naar 6). Een verhoogde managementaandacht voor dit onderwerp is duidelijk aanwezig. Zo bezochten Albert de Groot (CEO) en Gerrit Jan van Schaik (HR Director) diverse medewerkers op hun werkplek om over hun ongeval te praten. Daarnaast zijn de ingezette maatregelen uit 2017 afgelopen jaar voorgezet. Bijvoorbeeld het stimuleren van het melden van gevaarlijke situaties, aandacht tijdens ploeg- en managementoverleggen en het delen van foto’s van verbeteringen met collega’s via narrowcasting. Ook communiceerden we het aantal dagen zonder ongeval met verzuim van iedere locatie via narrowcasting.

Het is ons doel dat de managementsystemen voor arbeidsveiligheid en gezondheid op alle locaties van Vreugdenhil in 2020 gecertificeerd zijn volgens de internationale norm ISO 45001. In 2019 start hiervoor de certificering op twee locaties. De genomen maatregelen en geplande verbeteringen worden in 2019 doorgezet en leiden naar verwachting tot een daling van het aantal ongevallen.

Ziekteverzuim

Ons ziekteverzuim was in 2018 4,6% (in 2017 was dit 3,7%). Wij zaten in 2018 dus boven ons 2020-doel: een ziekteverzuim lager dan 4%. Het verzuim korter dan 6 weken is redelijk vergelijkbaar met 2017. Het hogere percentage is met name te verklaren door een aantal langdurig, niet-werkgerelateerde, zieke medewerkers in Barneveld en Gorinchem. Preventie van ziekteverzuim krijgt continu aandacht van leidinggevenden, de HR-afdeling en de arbodienst.

Veilige en plezierige werkomgeving

Vreugdenhil wil een plek zijn waar mensen met plezier en in goede gezondheid werken aan een succesvol bedrijf. In 2018 boden wij al onze medewerkers een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aan. Een extern bureau voerde het onderzoek uit waar 52% van de medewerkers anoniem aan deelnam. Speciale aandacht was er voor het werken in ploegendiensten, vitaliteit in het algemeen en ongewenst gedag.

Het werkvermogen, zoals medewerkers dit zelf zien, ligt ten opzichte van de benchmark iets boven het gemiddelde. Van de respondenten vindt 87% hun werkvermogen goed tot uitstekend, 12% matig en 1% slecht. Het werken in 2, 4 of 5 ploegendiensten en bij hoge temperaturen wordt als belastend ervaren. Uit de resultaten blijkt dat het werken in 5 ploegen positiever wordt ervaren ten opzichte van andere ploegendiensten. Diegenen die het minst positief waren over hun eigen werkvermogen, is de mogelijkheid aangeboden om een individueel gesprek te hebben met een leefstijlcoach. Voor het bevorderen van de vitaliteit zijn in 2018 trainingen aangeboden over onderwerpen als: slapen, gezondheid, voeding en alcohol. Ook is er voorlichting gegeven over omgaan met stress en eigenaarschap.

Het onderwerp ongewenst gedrag (o.a. roddelen en schreeuwen) kwam als aandachtspunt naar voren uit een eerder onderzoek. Hierop zijn in 2018 diverse acties ondernomen. Onder andere workshops met acteurs en een communicatietraining gericht op het handelen bij ongewenst gedrag. Zo zaten wij twee jaar geleden nog op, of zelfs iets boven de benchmark, nu is er een duidelijke verbetering zichtbaar en zitten wij onder de benchmark (circa 10% versus ruim 12%). In 2019 bieden we opnieuw trainingen aan om deze stijgende lijn door te zetten.  

In totaal volgenden zo’n 140 medewerkers (33%) in 2018 één van de bovengenoemde trainingen.

“In mei tot en met juli 2018 heeft Bewegen Werkt preventief medisch onderzoek gedaan naar de inzetbaarheid van medewerkers, ongewenst gedrag, de werkomgeving en het effect van ploegendienst op de fysieke en mentale gezondheid. De resultaten van het onderzoek, gebaseerd op door medewerkers ingevulde vragenlijsten, gaven verschillende goede punten en verbeterpunten per werklocatie weer. Het vervolgplan is om workshops en vitaliteitscoaching te organiseren waarin we medewerkers praktische tips geven die aansluiten bij de behoeften per werklocatie. Zo zorgt Vreugdenhil ervoor dat haar medewerkers langer gezond en duurzaam inzetbaar zijn.”

Kees der Weduwe, Bewegen Werkt

Duurzame inzetbaarheid en gezondheid

In 2019 gaat een aantal projecten starten die de vitaliteit en gezondheid van medewerkers bevorderen. In januari krijgt iedereen toegang tot GoodHabitz. Een platform voor online trainingen over professionaliseren, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Ook start er op elke locatie een afgestemd BRAVO-programma, bestaande uit trainingen gericht op bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Een vitaliteitscoach kan medewerkers ondersteunen bij duurzame inzetbaarheidsvragen. In 2018 is gewerkt aan de voorbereidingen voor het leiderschapsproject. Dit heeft als doel om het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers te versterken.